รักชัยห้องเย็น ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ISO 14064-1 2018

Posted at19-09-2023
"บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด" ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ISO 14064-1 2018 จาก Bureau Veritas ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองเครื่องหมาย “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO)” และ ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. Direct GHG emission 2. Energy Indirect GHG Emissions และ 3. Other Indirect GHG emission