บริการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้า

บริษัทมีการจัดการขนส่งสินค้าในรูปแบบแช่เย็นและแบบแห้งเพื่อรองรับระบบ Full Cold Chain & Non-Cold Chain Service ครบวงจร
โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการแบบ One-Stop Service กับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อดำเนินการติดต่อและให้บริการจัดส่งสินค้า
ทั้วประเทศทั้งสินค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงงานบริการ Express ที่เป็นพัสดุภัณฑ์อีกด้วย