บริการจัดหาโลจิสติกส์ (Freight Forwarding & Shipping)

บริการจัดหาโลจิสติกส์ (Freight Forwarding & Shipping)

เพื่อตอบโจทย์ Full Chain logistics แบบ One Stop Service บริษัทได้จัดบริการเพิ่มเติมด้านงานนำเข้าสินค้าและส่งออก
โดยให้บริการขนส่งทางเรือ ทางรถ และทางอากาศ เพื่อขนส่งข้ามระหว่างประเทศ และรวมถึงการดำเนินพิธีการศุลกากรอีกด้วย